وبلاگ

شهرک صنعتی رامشه

شهرک صنعتی رامشه

شهرک صنعتی رامشه شهرک صنعتی رامشه در استان اصفهان قرار دارد. این شهرک صنعتی که در شهرستان شهرضا این استان واقع شده است. ۷۵ قطعه زمین در شهرک صنعتی رامشه به صنعتگران اختصاص داده شده است. که از این تعداد حداقل ۸۰ درصد به صنعتت بازیافت یا تزریق پلاستیک داده شده است. که در اینRead more about شهرک صنعتی رامشه[…]