وبلاگ

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس های نگهبانی ، کانکس حراست ، کیوسک نگهبانی ، شرکت ماموتکانکس های نگهبانی ، کانکس حراست ، کیوسک نگهبانی ، شرکت ماموت کانکس نگهبانی (guarding conex)کانکس نگهبانی جهت استقرار نیروی نگهبان درون آن ساخته میشود که به آن کیوسک نگهبانی هم گفته میشود.این کانکس ها را میتوان با دیوار پیش ساخته ساخت گاهی در بخشRead more about کانکس نگهبانی[…]

کانکس کارگری

کانکس کارگری

کانکس کارگاهی ، قیمت کانکس خوابگاهی شرکت ماموت ، انواع کانکسکانکس کارگاهی ، قیمت کانکس خوابگاهی شرکت ماموت ، انواع کانکس کانکس کارگری (worker-conex)کانکس کارگری یا کارگاهی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و کارگاهی که زمان محدودی دارند ساخته و معمولا برای استقرار کارگران و مهندسین و تکنسین ها استفاده میشود به دلیل اینRead more about کانکس کارگری[…]

کانکس مهندسی

کانکس مهندسی

کانکس مهندسی شرکت ماموت ، اتاق های پیش ساختهکانکس مهندسی ، نمای داخلی کانکس ، کانکس شرکت ماموت ، خانه پیش ساخته   کانکس مهندسیکانکس مهندسی یا کمپ مهندسی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و جهت اسکان موقت مهندسین و تکنسین ها است در جایی که امکان ساخت خانه وجود ندارد یا هزینه هاRead more about کانکس مهندسی[…]

کانکس اداری

کانکس اداری

کانکس اداری ، نمای داخلی کانکس ، محصولات شرکت ماموت ، خانه پیش ساختهکانکس اداری ، کانکس شرکت ماموت ، خانه پیش ساخته کانکس اداری (office conex)کانکس اداری یک دفتر زیبا و شیک است که با کمترین هزینه انجام میشود و معمولا نزدیک ترین مکان به پروژه است . این کانکس ها معمولا جهت استفادهRead more about کانکس اداری[…]