اگر به دنبال قیمت ساندویچ پانل باشید با جستجو در اینترنت به سرعت متوجه می‌شوید که یافتن قیمت واقعی و به روز ساندویچ پانل کار راحتی نیست. تعداد بسیار زیادی مطلب در مورد قیمت ساندویچ پانل وجود دارد اما در کمال تعجب اکثراً جوابگوی نیاز سازندگان برای اعلام قیمت واقعی نیستند.

ساندویچ پانل متریالی است که دارای انواع بسیار متنوعی می‌باشد و هر یک از این انواع، قیمت متفاوتی دارند. دستیابی همزمان به قیمت روز تمامی انواع ساندویچ پانل امکان ارزشمندی را برای مقایسه و انتخاب فراهم می‌آورد.

ساندویچ پانل سقفی

متأسفانه بسیاری از عرضه کنندگان تا پیش از رسیدن به مرحله‌ی آخر خرید، حاضر به ارائه قیمت نهایی نیستند و خریداران را در شرایط بلاتکلیف نگه می‌دارند. اما ما به علت اعتقاد بنیادینی که به مشتری مداری و صداقت داریم در هر لحظه آماده اعلام موجودی و قیمت تمام انواع ساندویچ پانل به سازندگان گرانقدر هستیم.

لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی و دیواری

 

نام کالا

ضخامت ساندویچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زیر / ضخامتmm / طرح

قیمت

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۴ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۶ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۰ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۰ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۲٫۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۲٫۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm پیچ مخفی

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm پیچ مخفی

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۴ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک/ ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۶ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۸ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۰ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل اتاق تمیز

 

نام کالا

ضخامت ساندویچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زیر / ضخامتmm / طرح

قیمت

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۴ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۶ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

آلوزینگ / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینگ / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۰ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۰ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۲٫۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۲٫۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm پیچ مخفی

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm پیچ مخفی

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پنل سقفی

۴ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۵ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۶ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۸ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۸ cm

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

آلوزینک / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۰ cm

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

گالوانیزه / ۰٫۵ / شیاردار

تماس با شرکت ماموت

 ساندویچ پانل دو رو نایلون

 

نام کالا

ضخامت ساندویچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زیر / ضخامتmm / طرح

قیمت

ساندویچ پانل دیواری

۴ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۵ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۶ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۸ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۰ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل سقفی

۱۲٫۵ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

ساندویچ پانل دیواری

۱۵ cm

نایلون / – / صاف

نایلون / – / صاف

تماس با شرکت ماموت

قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

همانطور که میدانید تغییر قیمت‌ها زیاد و پر نوسان و گاه غیر قابل پیش بینی هستند. از اینرو ثبت رقم قیمت در داخل سایت نه تنها بی‌فایده است بلکه گاه حتی ممکن است گمراه کننده هم باشد. از همین رو بهترین راه برای استعلام قیمت دقیق هر یک از انواع ساندویچ پانل ماموت برقراری تماس مستقیم با ما است. کارشناسان خبره و با تجربه ما آماده‌اند تا مشاور شما باشند و شما را در مسیر انتخاب و خرید مناسب‌ترین نوع ساندویچ پنل همراهی کنند.

اعتماد شما بزرگترین افتخار ماست. قدر این اعتماد را می‌دانیم و با دقت و صداقت برای حفظ آن تلاش می‌کنیم.

خرید ساندویچ پانل

دسته قیمت ساندویچ پانل, مقالات ساندویچ پانلبرچسب ها

8 نظر ثبت شده برای “قیمت ساندویچ پانل

 1. ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
  ایا در خرید حضوری امکانش هست ساندویچ پانل ها را از نزدیک مشاهده کنم؟

 2. سلام دوست عزیز
  بله در خرید حضوری تعدادی از محصولات پرفروش به عنوان نمونه در شرکت در دسترس هستند و شما می‌توانید آن ها را از تمامی جوانب مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید. اما لازم به ذکر است که به علت تنوع محصولات، متاسفانه امکان مشاهده تمامی ساندویچ پنل های ماموت در شرکت ممکن نیست.

 3. سلام روزتون بخیر
  خواستم تشکر کنم از سایت خوبتون و همچنین کارشناسان فروش مجموعه ماموت که با نهایت صبر و حوصله به سوال‌های خریداران پاسخ می‌دهند و در ارائه قیمت ها نهایت دقت را دارند.
  به سایر دوستان هم ساندویچ پانل ماموت را از نظر کیفیت و قیمت مناسب بسیار پیشنهاد میکنم.

 4. باسلام
  آیا از ساندویج پنل جهت استفاده در استان شمالی کشور که از. رطوبت برخودار میباشد می توان برای دیورار اطراف ساختمان و فضای داخلی استفاده نمود
  برای اطلاع از قیمت و همچنین سئوال درخصوص ساندویج پنل با چه شماره می توانم تماس بگیرم

 5. با سلام
  بله میتوانید استفاده کنید
  برای راهنمایی بیشتر لطفا با بخش مشاوره و فروش ما تماس بگیرید 02144030122

 6. سلام وقت بخیر
  با توجه به نوسانات قیمت، برای دریافت قیمت روز ساندویچ پانل لطفا با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید. با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.